Viết chương trình nhập vào số nguyên dương in ra thông báo số chẵn hay lẻ

Câu 1: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a,b. Kiểm tra a,b cùng dáu hay trái dấu ( cùng âm hoặc cùng dương hoặc âm, dương hoặc dương, âm)

Câu 2:Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a,b. Kiểm tra tính chẵn lẻ ( cùng lẻ hoặc cùng chẵn hoặc.......)


*

Câu 1:

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

if (a>0) and (b>0) then writeln('Cung duong');

if (a0) and (b0) then writeln('Am duong');

readln;

end.Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương in ra thông báo số chẵn hay lẻ

Câu 2:

uses crt;

var a,b:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

if (a mod 2=0) and (b mod 2=0) then writeln('Cung chan');

if (a mod 20) and (b mod 20) then writeln('Cung le');

if (a mod 2=0) and (b mod 20) then writeln('Chan le');

if (a mod 20) and (b mod 2=0) then writeln('Le chan');

readln;

end.

You watching: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương in ra thông báo số chẵn hay lẻ

Đúng 1 Bình luận (1)
*

Viết chương trình nhập vào một số nguyên và kiểm tra số vừa nhập là số chẵn hay số lẻ

Giúp mk vs

Lớp 11 Tin học Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán 2 0 Gửi Hủy

Program So_chan_le;Uses Crt;Var so,du:Integer;Begin Clrscr; Writeln("SO CHAN HAY SO LE"); Writeln("-----------------"); Write("-Nhap mot so nguyen bat ky: "); Readln(so); du:=so Mod 2; Case du Of 0:Begin Writeln("-So : ",so); Writeln("-La so chan"); End; 1:Begin Writeln("-So : ",so); Writeln("-La so le"); End; End; Writeln; Writeln(" Bam phim de ket thuc"); Readln;End.

Đúng 0
Bình luận (0)

program bai_tap;n:integer;begin writeln("nhap n:"); readln(n); if n mod 2 = 0 then writeln(n,": la so chan") else write(n,": la so le"); readlnend.

See more: Tải Camtasia 9 Full Crack - Download Camtasia Studio 9

Đúng 0
Bình luận (0) Trình bày thuật toán và viết chương trình cho bài toán sau : Nhập vào một số nguyên , kiểm tra xem số vừa nhập là số âm hay số dương Lớp 8 Tin học Bài 5. Từ bài toán đến chương trình 1 0 Gửi Hủy

Thuật toán:

B1: Nhập số nguyên n

B2: Nếu n >0 thì in ra màn hình n là số dương; nếu n 0 then writeln(n,' la so nguyen duong') else if n = 0 then writeln(n,' khong la so am cung khong la so duong') else writeln(n, ' la so nguyen am');

Đúng 2 Bình luận (0) GTrình bày thuật toán và viết chương trình cho bài toán sau : Nhập vào một số nguyên , kiểm tra xem số vừa nhập là số âm hay số dương Lớp 8 Tin học Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước 1 1 Gửi Hủy

Thuật toán:

B1: Nhập số nguyên n

B2: Nếu n >0 thì in ra màn hình n là số dương; nếu n 0 then writeln(n,' la so nguyen duong') else if n = 0 then writeln(n,' khong la so am cung khong la so duong') else writeln(n, ' la so nguyen am');

end.

Đúng 3 Bình luận (0)

Giúp em với mọi người ơi em cám ơn ạ :3

Viết chương trình nhập vào một số nguyên M và kiểm tra xem số vừa nhập là số chẵnhay số lẻ. Tính bình phương, căn bậc 2, trị tuyệt đối của số M đó. Xuất các kết quả ra mànhình.

See more: Garena Liên Quân Mobile Apk, Tải Liên Quân Mobile Apk, Cho Pc

Lớp 11 Tin học 1 0 Gửi Hủy

uses crt;

var m:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap m='); readln(m);

if m mod 2=0 then writeln(m,' la so chan')

else writeln(m,' la so le');

writeln('Binh phuong cua ',m,' la: ',sqr(m));

writeln('Can bac hai cua ',m,' la: ',sqrt(m));

writeln('Gia tri tuyet doi cua ',m,' la: ',abs(m));

readln;

Đúng 0
Bình luận (0)

Hãy viết chương trình nhập vào số nguyên m. Sử dụng câu lệnh điều kiện kiểm tra số m là chẵn hay lẻ. Sau đó in lên màn hình thông báo “So vua nhap la so chan!” hoặc “So vua nhap la so le!”.

Lớp 8 Tin học 1 0 Gửi Hủy Đúng 0
Bình luận (0)

viết phương trình kiểm tra số nguyên dương m xem là số chẵn hay số lẻ thông báo ra màn hình M được nhập từ màn hìnhMn ơi giúp mình với ạ