Loading

Share

LUẬT ĐẤU THẦU

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Ngày hiệu lực: 26/11/2013

 

Nghị định Chính phủ số: 63/2014/NĐ-CP

Nội dung: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ngày có hiệu lực: 26/6/2014

Nghị định Chính phủ số: 59/2015/NĐ-CP

Nội dung: Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày có hiệu lực: 18/6/2015

Nghị định Chính phủ số: 37/2015/NĐ-CP

Nội dung: Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Ngày có hiệu lực: 22/4/2015

Nghị định Chính phủ số: 32/2015/NĐ-CP

Nội dung: Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày có hiệu lực: 25/3/2015

Share