Loading

Share

TIÊU CHUẨN – QUY TRÌNH ĐƯỜNG

A. Tiêu chuẩn thiết kế đường

 

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

   TCVN 4054-2005  Đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế (Highway –  Specifications for design)

 2005

   22TCN 211–2006  Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 2006
   22TCN 274-2001 (AASHTO)  Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm  2001
   TCVN 5729-1993  Tiêu chuẩn thiết kế Đường cao tốc

1993

   TCXDVN 104-2007  Yêu cầu thiết kế Đường đô thị
   22TCN 223-1995  Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng  1995
   TCVN 10380:2014  Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế  (Rural Roads – Specifications For Design)   2014
   20TCN 104-1983  Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị
   22TCN 218-94  Đường cứu nạn ô tô

 

B. Quy trình thi công và nghiệm thu

Số hiệu

Tên văn bản

Năm

   TCVN 8859:2011  Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu  2011
   TCVN 8819:2011  Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu thi công và nghiệm thu  2011
   22TCN 334-2006  Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát   2006

 

Share