Loading

Share

TIÊU CHUẨN – QUY TRÌNH CẦU

A.Tiêu chuẩn thiết kế cầu

[1] 22TCN 272-05. Tiêu chuẩn thiết kế cầu (Specification for Bridge Design)

[2] 22TCN 18-79. Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

B. Thiết kế công trình phụ tạm thi công cầu

[1] 22TCN 200-1989. Quy trình thiết kế công trình và thiết bị phụ trợ thi công cầu (Design process of temporary works and auxiliary equipment for bridge construction)

[2] TCVN 5575:2012. Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế (Steel structures – Design Standard)

[3] Phạm Huy Chính. Tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu

[4] Phạm Huy Chính. Tính toán thiết kế thi công cầu

C. Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc

[1] TCVN 10304:2014. Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế (Pile Foundation – Design Standard)

(Thay thế tiêu chuẩn TCXD 205:1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 do trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố)

[2] TCXD 205:1998. Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

[3] TCVN 9245:2012. Cọc ống thép (Steel pipe piles)

[4] TCCS 58/2014. Cọc vít ATT. Thi công và nghiệm thu

D. Quy trình thi công và nghiệm thu cầu

1. Phần chung

[1] 22TCN 266 – 2000. Cầu và cống – Quy phạm thi công và nghiệm thu

2. Kết cấu móng cọc

[1] TCVN 9393:2012. Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục (Piles – Standard test method in situ for piles under axial compressive load)

[2] TCVN 9394:2012. Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu (Pile driving and Static Jacking Works – Construction, check and acceptance)

[3] TCVN 9395:2012. Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu (Bored pile – Construction, check and acceptance)

[4] TCXDVN 269:2002. Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục (Piles – Standard Test Method for Piles Under Axial Compressive Load)

[5] TCVN 9396:2012. Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm (Bored pile – Determination of homogeneity of concrete – Sonic pulse method)

[6] TCVN 9397:2012. Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (Piles – Method of detection of defects by dynamic low – strain testing)

3. Kết cấu phần trên

[1] 22TCN 247-98. Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực

[2] Bộ neo bêtông DƯL T13, T15 và D13, D15

Share