Loading

Share

LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng hợp các tài liệu phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình

  A. Hướng dẫn đo bóc khối lượng
  B. Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công, ca máy và vật liệu
  C. Định mức xây dựng
  D. Các văn bản pháp luật liên quan
  E. Tham khảo các đơn giá nhân công – ca máy
Share